Kort Nyt

Fredericia Kommune i svar: Nedlæg klappladser i Lillebælt

Miljøministeriets forslag til vandområdeplanerne 2021-2027 er slet ikke ambitiøst nok, vurderer Fredericia Kommune i sit høringssvar, der også indeholder forslag om at nedlægge klappladser i Lillebælt

Miljøministeriets forslag til vandområdeplanerne 2021-2027 er i høring frem til den 22. juni 2022. Målet er at forbedre miljøet i vandløb, søer, grundvand og/eller kystvand. Vandområdeplanerne beskriver også den nationale overvågning af vandområderne, hvor Fredericia Kommune er omfattet af vandområdedistrikt Jylland og Fyn. 

 Med 40 km kyststrækning, naturpark, flere bække og våde engområder – og ikke mindst en lokal strategi for bæredygtig udvikling er forventningerne høje på vegne af naturen. Formand for Klima,- Energi- og Miljøudvalget Tommy Rachlitz Nielsen ærgrer sig derfor over forslaget til en plan, hvor der ikke er meget hjælp at hente for at kunne komme havmiljøet i Lillebælt til undsætning: 

”Jeg er skuffet over, at vandområdeplanerne ikke er mere ambitiøse. De tager ikke stilling til igangværende og kritiske aktiviteter, og det er ærgerligt. Hvis vi virkelig vil forbedre vandmiljøet, så må vi også gøre det, der skal til for at gøre en reel forskel. Vi foreslår derfor helt konkret at nedlægge klappladser i Lillebælt, som vi ved påvirker Lillebælt negativt.”

Nedlæg klappladser i Lillebælt

Fredericia Kommune har udarbejdet og indsendt et høringssvar, der indeholder en række forslag. Ud over at nedlægge klappladser i Lillebælt foreslår kommunen også mere samarbejde om indsatser. Blandt andet foreslås mulighed for, at Vejle Fjord og/eller Lillebælt bliver et projektområde i et af de kommende kystvandråd både for at øge den lokale forankring og sikre bedre mulighed for at sætte ind med konkrete tiltag til gavn for miljøet.  

John Nyborg, der er næstformand i Klima,- Energi- og Miljøudvalget og formand for Naturpark Lillebælt bakker op: 

”Vi ser et stort potentiale i sammen med vores nabokommuner, interessenter og ikke mindst staten at styrke og værne om vandmiljøet, men det forudsætter også en mere ambitiøs tilgang. Vi håber derfor, at ministeriet lytter og ser frem til en plan, der i langt højere grad understøtter de igangværende marine indsatser – blandt andet i Naturpark Lillebælt.” 

Mandag den 25. maj godkendte Fredericia Byråd Fredericia Kommunes høringssvar til Miljøministeriets forslag til vandområdeplanerne for 2021-2027. 

Fakta om vandområdeplanerne 2021-2027

 • EU’s vandrammedirektiv udmøntes via vandområdeplanerne, som er blevet udarbejdet hvert 6. år. Forslag til vandområdeplanerne for 3. planperiode 2021-2027 (VP3) er i høring frem til den 22. juni 2022.  
 • Hovedformålet med EU’s vandrammedirektiv og vandområdeplanerne er at forbedre miljøtilstanden i alle overfladevandområder. Det overordnede mål er at opnå såkaldt ”god tilstand”. Tidsfristen var oprindeligt 2015 men er blevet forlænget to gange, så den nu er 2027. 
 • Hovedbudskaberne i Fredericia Kommunes høringssvar:  
  • En grundlæggende bekymring om at tillade aktiviteter, der kan påvirke Lillebælt negativt i forhold til målsætningen (herunder klapning, muslingeskrab og bundtrawl mm). 
  • At klappladser i Lillebælt nedlægges, og at øvrige presfaktorers påvirkning vurderes på baggrund af et reelt oplyst grundlag. 
  • At Fredericia Kommune gerne vil samarbejde om mulige indsatser, som ligger i naturlig forlængelse af kommunens strategi for bæredygtig udvikling ”Fredericia for verdensmålene” og samarbejdet om Naturpark Lillebælt.
  • Et ønske om, at Vejle Fjord og/eller Lillebælt indgår som projektområde i ét af de kommende kystvandråd med lokale analyser mm. 
  • De nuværende muligheder for at opfylde målene vurderes at være utilstrækkelige. Samtidig ønskes stenrev, ålegræs, muslingeopdræt mv. inkluderet som mulige tiltag. 
  • Rands Fjord foreslås opprioriteret for at øge muligheden for flere tiltag, der forbedrer vandmiljøet.