FREDERICIA

Fredericia er godt rustet mod voldsomt vejr

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Ny stormflodsplan for Fredericia Kommune har stået sin prøve. Udvalg vurderer, at Fredericia er godt sikret mod det voldsomme vejr 

Mere regn og højere vandstand. Sådan er fremtidsudsigterne for vores klima, også lokalt i Fredericia.
Her nåede vandstanden 1,5 meter over normalen den 29. januar i år, da stormen Malik passerede forbi. På det første møde i Klima-, Energi- og Miljøudvalget fik det nye udvalg en orientering om kommunens beredskab, håndtering og forebyggende tiltag ved en storm.

Et af redskaberne er en ny stormflodsplan, som efter alt at dømme ”holder vand”. 

”Fredericia Byråd vedtog i efteråret en ny stormflodsplan, der også indeholder en plan for, hvordan vi som kommune håndterer oversvømmelser i de udpegede risikoområder. Beredskabet har evalueret forløbet under stormen Malik, og alt er gået efter bogen.
Der er tale om små justeringer, som skal indarbejdes i planen. Det drejer sig blandt andet om placering af vandstandsmålere ved risikoområderne, ” siger Tommy Rachlitz Nielsen, der er formand for Klima-, Energi- og Miljøudvalget. 

Han vurderer, at kommunen er rigtig godt med i forhold til at sikre udsatte områder mod det voldsomme vejr. 

Ny plan sikrer Fredericia mod stormflod 

Fredericia er blevet genudpeget som risikoområde for stormflod, og det er særligt det centrale Fredericia, Skærbæk og kysten ved Vejle Fjord, der er udsat, når vejret får vandet til at stige. 
Som udpeget område skal Fredericia Kommune have en stormflodsplan(risikostyringsplan). 

I efteråret 2021 godkendte Fredericia Byråd en ny stormflodsplan, som sidste gang blev opdateret i 2015.

Ud over en stormflodsplan er Fredericia Kommune gennem de seneste år blevet bedre rustet mod det voldsomme vejr. En klimamur i Kanalbyen ved Lillebælt, en vold ved renseanlægget på Røde Banke og en dæmning ved Erritsø Bæk er blandt de tiltag, der skal beskytte områderne mod stigende vandmasser.
Derudover har Fredericia Kommune tidligere haft møder med erhvervet på havnen og Skærbækværket og forklaret, hvordan beredskabet kan hjælpe under en stormflod, og hvad virksomhederne selv kan gøre for at sikre bygninger og værdier mod vand.

Fakta om stormflod
Stormflod er en såkaldt 20-årshændelse, der, som navnet antyder, statistisk set finder sted én gang hvert tyvende år. I Fredericia er der tale om stormflod, hvis vandstanden når en højde på 1,36 m over normalen. Stiger vandet derimod til 1,46 m over normal vandstand, er der tale om en 50-årshændelse, og til 1,53 m over det normale, er det en 100-årshændelse.

Fakta om stormflodsplanen• Stormflodsplanen (risikostyringsplanen) omfatter alle aspekter af risikostyring med særlig vægt på forebyggelse, sikring og beredskab. • Stormflodsplanen har ophæng i ”Fredericia for Verdensmålene”, hvor den hænger sammen med Verdensmål nr. 13: Klimaindsats. Delmål 13.1: Styrk modstandskraft og tilpasningsevnen til klimarelaterede katastrofer. • Planen skal opdateres hvert 6. år. 

Sådan kan du selv forebygge skader ved stormflod• Sikr kloakken på din grund med en højvandslukke. Den forhindrer spildevandet i at løbe baglæns og op igennem dine kloakrør. Sikr desuden, at rørene under huset er tætte.• Sikr dig, at kældervinduer, kælderdøre og yderdøre lukker tæt. Er de utætte, kan du tætne dem med sandsække eller andet, der holder vandet ude.• Opbevarer du værdigenstande i kælderen, så put dem i vandtætte beholdere og placer dem højt, så de ikke står udsat, hvis vandet siver ind.• Når først vandet er på vej: Hold øje med DMI’s varsler og sikr dit hjem med sandsække, som Fredericia Kommune og Trekant Brand stiller til rådighed.