Læserdebat

Fornyelse af spillestedernes forpagtningsaftale

Læserdebat af: Poul Rand, Lokalformand Liberal Alliance Fredericia

Liberal Alliance i Fredericia har en åben tilgang til sport, musik og litteratur og det generelle kulturliv i byen, vi emmer privat initiativ og individuel frihed inden for det.

Liberal Alliance er derfor betænkelig ved det udkast Kultur- og Idrætsudvalget diskuterede 5. januar 2024, især opdragets udokumenterede konklusion citat ”Økonomiske konsekvenser – Ingen”.

Liberal Alliance i Fredericia opmuntrer til privat engagement i sportsverdenen. Vi støtter oprettelsen og drift af private sportsklubber og –foreninger. Vi tror på, at privatfinansierede sportsfaciliteter og arrangementer kan fremme en sund livsstil og give folk flere muligheder for fysisk aktivitet.

Liberal Alliance anerkender vigtigheden af ytringsfrihed og adgang til viden. Private boghandlere, forlag og litteraturarrangementer skal have mulighed for at operere frit og uafhængigt. Biblioteker, institutioner mv. der arbejder på at fremme læsning og litterær viden støtter vi i Liberal Alliance, og alle de der arbejder for at mindske offentlig indblanding i litteratursektoren.

I musikken støtter Liberal Alliance kulturel mangfoldighed og kunstnerisk frihed. Privatfinansierede koncerter, musikstudier og festivaler bør trives i lokalsamfundet. Dette skaber muligheder for musikere, sangskrivere og kulturlivet generelt. Vi opfordrer til lavere skatter og mindre bureaukrati for at lette private investeringer i musikindustrien generelt.

Liberal Alliance anser det private initiativ og frihed til at forfølge ens passioner som nøglen til at fremme disse områder i samfundet med kreativitet.

Når Fredericia kommune sammenstrikker en model til udlicitering af byens spillesteder som den nuværende og i same åndedrag vil udarbejde en kontrakt der er målrettet en bestemt lejer der på mange måder ikke bidrager til det lokale musikliv, og slet ikke de unge ”Up coming”, kun de etablerede der findes i byens mangfoldige musikliv og på musikskolen, så skal festen stoppes.

Lad os kigge på kontrakten:
Formålet med nærværende aftale er at sikre, at bygningerne omfattet af denne aftale anvendes til kulturelle aktiviteter i overensstemmelse med foreningsvedtægternes § 2 og skabe et forum, der fremmer musik og andre kulturelle aktiviteter. b. At være partner i udviklingen af det lokale musikliv. c. At drive og administrere lokalerne i Tøjhuset samt evt. andre lokaler. d. At drive og administrere koncert- og eventaktiviteter.

Forpagter er forpligtet til at arbejde for formålets fremme samt til at foretage markedsføring i nødvendigt omfang således, at aktiviteterne i Tøjhuset og Eksercerhuset promoveres som et samarbejde mellem Fredericia Live og Fredericia Kommune til fremme af musik og andre kulturelle aktiviteter. – Her er det så afgjort hvem der får kontrakten, men der er ikke for mening mand gennemsigtighed i udbuddet og hvem der har budt hvad.

Den årlige forpagtningsafgift udgør kr. 809.120,00 kr. Beløbet indeholder ikke moms. Forpagtningsafgiften betales til bortforpagteren forud for et år af gangen inden udgangen af januar måned. Forpagter henfører sig under folkeoplysningen som frivillig forening med 600 medlemmer. En folkeoplysende virksomhed kan i princippet have en hvilken som helst karakter, men hvis der skal gives økonomisk støtte fra kommunen eller staten, skal den folkeoplysende virksomhed opfylde en række betingelser. Det er kommunen, som ud fra en vurdering af foreningens hoved virksomhed afgør, om foreningen efter loven skal betragtes som en folkeoplysende forening. Hvor og hvordan er disse krav beskrevet af Fredericia Kommune?

Det er ligeledes kommunen der udbetaler økonomisk støtte til de enkelte foreninger, og det gør de i stor stil i Fredericia. I dokumentet baggrund for drøftelse yder Fredericia Kommune i 2023 et tilskud til forpagter på 1.819.000 kr. Der er indtægter i form af husleje i 2023 på 1.405.000 kr (ikke set dokumenteret). Forpagter modtager heri en række kommunale tilskud: 420.000 kr. som ekstern samarbejdspartner samt 33.000 fra kulturpuljen. Herudover er 7 kommunale årsværk ansat på spillestederne (ikke set begrænset til dette tal). I kontrakten nævnes” Bortforpagter afholder udgifterne til renovation samt ejendoms- og inventarforsikring. Forpagteren afholder selv alle øvrige udgifter af enhver art forbundet med det forpagtedes drift”. Øvrige direkte og indirekte tilskud har Jeg ikke haft tid til at dykke ned i.

Både Eksercerhuset og Tøjhuset er renoveret for et større millionbeløb, der er lys og lydudstyr til både koncert og teater forestillinger.

Byrgesen om budget 2025: Investeringer i kultur skal prioriteres

Karsten Byrgesen, politiker. Regionsrådsmedlem Region Syddanmark og byrådsmedlem i Fredericia Kulturlivet trives i Fredericia Fredericia er en by, hvor kulturen trives og, hvor der er et aktivt medspil fra borgerne i Fredericia og de rigtige mange gæster, der besøger Fredericia året rundt. Vores by har noget at byde på og vores kulturelle tilbud nyder godt […]

Der er ingen fordele ved hastighedsnedsættelse til 30 km/t i Fredericia

Læserdebat af: Poul Rand, Lokalformand for Liberal Alliance i Fredericia, Byrådskandidat til KV25 En hastighedsgrænse på 30 km/t vil øge rejsetiden for både privatbilister og erhvervskøretøjer, med længere pendling og forsinkelser i levering af varer til følge. Transport- og logistikvirksomheder kan opleve højere omkostninger på grund af længere transporttider, hvilket kan påvirke effektiviteten og rentabiliteten. […]

Hold nu hovederne kolde her i sommervarmen

Karsten Byrgesen, politiker. Regionsrådsmedlem Region Syddanmark og byrådsmedlem i Fredericia Nej tak til at reducere hastighedsgrænsen indenfor Fredericias bygrænse til 30 kilometer i timen og nej tak til at forbyde kørsel med benzin- og dieselbiler indenfor bygrænsen i Fredericia. Jeg har noteret mig, at det lokale Socialdemokrati i Fredericia ved formanden for Teknisk udvalg – […]

”Hvorfor drikker Jeppe”?

Jan Filbært er Formand og Kontaktperson for Retssikkerhed for Alle i Fredericia “Hvorfor drikker Jeppe”? Ja det er et spørgsmål mange har hørt stillet, når og hvis de har været i teatret for at se Jeppe På Bjerget. I Jeppe På Bjerget er det fordi hans kone er ham utro og hun slår ham, men […]

Fredericias fremtid er på spil: Trafikproblemerne på motorvejen og Den Nye Lillebæltsbro skal løses med omtanke

Læserdebat af: Mathilde Hammer, Kandidat til KV25 i Fredericia for Danmarksdemokraterne Fredericia står over for en betydelig udfordring. Kommunens fremtid hænger i en fin balance, idet de nuværende trafikale udfordringer på motorvejen og Den Nye Lillebæltsbro kræver en løsning. Men selvom disse problemer nødvendigvis skal håndteres, vil de foreslåede løsninger også have stor indflydelse for […]Af lokale kulturforeninger der er bruger af faciliteterne nævne Fredericia Jazzklub, Double Trouble, Fredericia Bigband, Fredericia Byorkester, Fredericia Musikforening, Fredericia Postorkester og Fredericia Spillemandslaug samt Fredericia Teaterforening, alle gode frivillige foreninger der på hver deres måde støtter en del af det lokale kulturliv. Men er det bredde nok?

Sammenlagt er foreningerne oplyst til at have ca. 1.300 medlemmer og godt 200 frivillige.  

I Liberal Alliance ser vi gerne en vis kommunal involvering i sport, kunst og kultur. Vi ønsker det private som en drivkraft til fremme af kreativiteten. Vi ønsker kunstner og personale aflønnet efter rette overenskomster. Vi ønsker korte kontrakter 3 men maks.5 år på udlicitere opgaver, med krav om brug af yngre lokale ”upcoming” kunstnere også fra det alternative miljø. Den nuværende udformning kan i løse tal på ti år være en udgift på ca. 35 millioner for Fredericia kommune, tallene er ikke helt gennemskuelig.

Liberal Alliance forventer en aftale skrevet professionelt uden stavefejl, vi forventer et åbent udbud, det skal være slut med sløseri og skjult kammerateri. Vi forventer et udbud der er gennemskueligt og med hensynstagen til kommunens besparelser på andre områder også selv om det ikke er samme kasse.

Mådehold for alle burde være indlysende. Frasælg nogle af byens kommunale spillesteder og kulturtilbud. Luk den private kreativitet ind, ingen privat udbyder kan konkurrere når kommunen er økonomisk medspiller og frivillige arbejder gratis, hvilket i øvrigt minimere skatteindtægter og underminere den danske model.

Når Fredericia kommune samtidig målretter dette til FredericiaLive-Tøjhuset og Eksercerhuset, hvis booker i dagspressen har været nævnt som medlem af en lukket erfa gruppe, hvor der muligvis er indgået ulovlige prisaftaler om kunstnerhonorarer. Ingen er dømt i sagen og derfor skal ingen hænges ud.
Fordelene ved et privat udbud til et selskab sammensat med direktion og bestyrelse er typisk.

Økonomisk effektivitet: Udlicitering ofte set som en måde at effektivisere den offentlige sektor på. Ved at lade private virksomheder drive spillestederne, kan man potentielt reducere omkostningerne og øge effektiviteten.

Konkurrence: Konkurrence mellem private virksomheder kan føre til innovation og forbedring af tjenesterne. Dette kan gavne både besøgende og samfundet som helhed.

Mindre skattebyrde: Hvis kommunen ikke behøver at dække alle omkostninger ved spillestederne, kan det potentielt føre til lavere skatter for borgerne.

Fredericia kommune mangler at bevise en brandingværdi, bosætningsværdi og evt. øvrige, med efterkalkulation, derfor kan det være svært at retfærdiggøre den kommunale økonomiske støtte. Dette kan føre til spørgsmål om brug af offentlige midler.

Med de mange frivillige kan det potentielt tage arbejdspladser fra overenskomstmæssigt lønnet personale og det i en by hvor borgmesterens baggrund er i 3F. At svinge bajere og læskedrikke over disken, rydde op mv. er ikke frivilligt socialt arbejde, men at optage arbejdspladser for lønnet personale der kan give en skatteindtægt, kortsagt det som private skal betale til ansatte for lige løn og arbejdsvilkår. Hvor er 3F’s røde faner henne her?

Et spillested kan ikke betragtes som frivilligt socialt arbejde. Det drives kommercielt uden hensyn til samfundsansvar. Jeg har ikke set udsatte, handicappede, skåne jobber eller andre som hjælpere/medarbejdere der kan retfærdiggøre kommunal støtte til spillestederne. Det handler om at opretholde en sund og ansvarlig samfundsstruktur.

Politiske beslutninger bør tage højde for det bedste for samfundet som helhed.

I ”Anbefalinger fra dagsorden 5. januar 2024 kl. 08.30 Punkt 3: Drøftelsessag: Ny forpagtningsaftale for Tøjhuset og Eksercerhuset 23-12241A”

Kultur- og Idrætsudvalget med David Sacara-Gulløv, Peder Wittendorf Tind, Bente Ankersen, Karsten Byrgesen og Turan Savas, undre følgende citat fra sagsbeskrivelsen ”Det vurderes fordelagtigt, at der udfærdiges nye 10-årige forpagtningsaftaler i en samlet form for de to spillesteder.” og ” En ny forpagtningsaftale og dens periode, samt en mulig tilskudsmodel for foreningers brug af begge spillesteder, ønskes drøftet af Kultur- og Idrætsudvalget.” samt ”Økonomiske konsekvenser – Ingen”.

Det overrasker ikke, Liberal Alliance i Fredericia at de 3 A og den ene V medlem der ikke er kendt for at være liberale nok bare siger ja til indstillingen. Nye Borgerliges Karsten Byrgesen der normalt sætter sig ind i tingene har til nu været tavs om emnet, underligt?

At score point på det offentlige barometer, ved at forære folk en del, for derefter at liste regningen ind af bagdøren er et kendt politisk trick, det ser ud som dette trick genbruges her.

Liberal Alliance opfordring til Kultur- og Idrætsudvalget er dokumenter Jeres indstilling med gennemregnede tal og udbed et bredt udbud i fuld åbenhed.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv