FREDERICIA

Folkeskolen: Karaktergennemsnit er faldet fra 7,3 til 6,8 i 9. klasse

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Børne- og Skoleudvalget skal på sit møde i morgen gennemgå omfattende nøgletal om “Afgangskarakterer og elevtrivsel 2022/23”

Visionen for Fredericia Kommune lyder:
Vi stiler højt. Det stiller store krav til kvaliteten i daginstitutionerne og til attraktive og inspirerende læringsmiljøer i folkeskolerne, så vi kan give alle børn de bedste betingelser for faglig og social udvikling.
Hvordan er status når der ses på skoleåret 2022/23?

Der er en lidt trist beskrivelse i forvaltningens sagsbeskrivelse hvor der står:
“Fredericia Kommune fik tildelt ekstra midler fra Social- og Boligstyrelsen i skoleåret 2022/23 til mere co-teaching i 8. og 9. klasser. Dette for at forsøge at tage hånd om det betydelige antal elever i Fredericia med et stort fagligt efterslæb efter corona og manglende trivsel og motivation for at komme i skole. Til trods for ekstra målrettede indsatser opnåede en større andel elever ikke karakteren 2 i dansk og matematik ved afgangsprøverne juni 2023.”

Og den samlede vurdering ser sådan ud:
“Forvaltningen vurderer, at indsatserne omkring den attraktive udskoling ikke på nuværende tidspunkt i tilstrækkelig grad har formået at løfte den faglige og sociale trivsel i udskolingen. Coronaperioden og den løbende opbremsning i økonomien har haft indvirkning på dette. Forvaltningen vil på mødet fremlægge hvilke fokuserede indsatser skolerne fremadrettet vil arbejde med, for i særdeleshed at løfte elevtrivsel samt mindske andel af elever, der ikke opnår karakteren 2 i dansk og matematik.”

DanmarkC TV har set nærmere på nogle af tallene. Det skal bemærkes, at alle tal er uden privatister og uden specialklasser. Tal i parentes er 2021/2022, hvor de fremgår af en tilsvarende redegørelse for forrige skoleår.

Dansk og matematik
Det fremgår af nøgletallene, at 18,6 procent af pigerne i 9. klasse ikke har opnået mindst 2 i dansk og matematik i 9. klasse, mens det tilsvarende for drengene er 15,9 procent i skoleåret 2022/23. Under ét er det 17,3 procent af eleverne i 9. klasse der ikke opnår mindst karakteren 2. I 2021/22 var det 6,5 procent!

Obligatoriske og bundne prøver
Gennemsnittet i de obligatoriske prøver var 6,8 (7,3), mens de bundne prøver var på 6,7 (7,6). De bundne prøver fordeler sig således: Dansk 6,1 (7,6) – engelsk 8,2 (8,3) – matematik 5,8 (7,1) og fællesprøve i naturfagene 6,8 (6,8).

Gennemsnit
6,8 er karaktergennemsnittet for de obligatoriske prøver i Fredericia, mens landsgennemsnittet er 7,3.
Der er i gennemsnit 21,7 elever i folkeskoleklasserne, mens der på landsplan er 20,9 elever.

Trivsel
Forvaltningen har udtaget nøgletal for udvalgte skoler: Fjordbakkeskolen, afdeling Taulov – Ullerup Bæk skolen, Nr. Alle – Kirstinebjergskolen, Havepladsvej og Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade.

Elevernes trivsel ligger på 82,6, hvor landsgennemsnittet er på 85,7.

I materialet er der ikke en samlet oversigt over udviklingen i lighed med karakterer. Kristinebjergskolen, Havepladsvej, ligger i bund 82,1 procent, mens Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade, er topscorer med 90,2. Til sammenligning bør det måske nævnes, at Kristinebjergskolen, Havepladsvej, har det laveste karaktergennemsnit på 6,4, mens Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade, ligger i top med 7,2.

Ungdomsuddannelserne
Det er også opgjort hvor mange elever der er “overgået til ungdomsuddannelser i september året efter afsluttet 9. eller 10. klasse.
Det er med et kommunegennemsnit på 82,6 procent, mens det for landsplan er 85,7 procent.