DanmarkC TV

Home SKÆRBÆK Fjordvejen i Skærbæk spærres i cirka 11 uger
Fjordvejen i Skærbæk spærres i cirka 11 uger

Fjordvejen i Skærbæk spærres i cirka 11 uger

I uge 19 2021 går Fredericia Spildevand og Energi A/S i gang med at etablere et nyt rørbassin ved Skærbæk Havn, fordi det nuværende rørbassin er i dårlig stand. Vi anlægger det ny rørbassin som en integreret del af det eksisterende kloaksystem. 

Derfor vil Fjordvejen være spærret fra uge 20 og cirka 11 uger frem, mens arbejdet udføres. Trafikken omdirigeres til Skærbæk Ringvej via skiltning på stedet. 

Det vil i hele arbejdsperioden være muligt at tilgå de matrikler, som har indkørsel via Fjordvejen eller Thurøvænget. Enkelte dage kan det dog være nødvendigt med parkering på Fjordvejen. 

På havnen vil der fortsat være adgang til lystbådehavnen og havnefogedens kontor, det kan dog være nødvendigt at anvende en anden indgang til arealet, end man plejer. Turisttoilettet vil også stadig kunne benyttes. 

Gevinster ved udskiftningen af rørbassinet ved Skærbæk Havn

Projektet på Skærbæk Havn igangsættes for at driftssikre og klimatilpasse kloaksystemet til gavn for borgerne i Skærbækområdet. Hvis vi ikke udskifter rørbassinet, risikerer borgerne i sidste ende at få oversvømmelser på deres matrikler.

Når vi renoverer og udskifter vores rørbassin – eller for den sags skyld andre dele af kloaksystemet – har det konkrete effekter for borgerne i det pågældende område. Det gør nemlig, at borgerne blandt andet kan trække ud i toilettet, tænde opvaskemaskinen og aflede vand fra vandhanen i køkkenet. Tænk på, hvad der ville ske, hvis det en dag ikke var muligt, fordi kloaksystemet var i for dårlig stand”, udtaler afdelingsleder Jakob Rasmussen.

Udskiftningen af rørbassinet på Skærbæk Havn har kort sagt disse gavnlige effekter for borgerne i Skærbæk-området: • Driftssikkerhed, så borgerne kan aflede deres regn- og spildevand og dermed mindske risikoen for oversvømmelser på deres matrikler. • Installering af en overløbsmåler, så Fredericia Spildevand og Energi A/S får bedre data på overløbsmængderne i kommunen.

Baggrund for udskiftningen af rørbassinet på Skærbæk Havn

Projektet på Skærbæk Havn igangsættes, fordi der er behov for renovering og udskiftning af det nuværende rørbassin, så Fredericia Spildevand og Energi A/S kan opretholde driftssikkerheden i området. Hvis vi ikke udskifter rørbassinet, risikerer borgerne i Skærbæk-området oversvømmelser af deres matrikler. Afdelingsleder, Jakob Rasmussen, udtaler:

”Det nuværende rørbassin er udført i stål med et drænsystem omkring, og vi har desværre kunne konstatere at rørene tærer hurtigere væk end forventet på grund af påvirkningen fra miljøet på havnen. Samtidig har Skærbæk et kuperet terræn, som stiller store krav til kloaksystemets pumper, når vandet skal ledes væk fra byen. I situationer, hvor der falder meget regnvand på kort tid, kan pumperne ved Skærbæk Havn derfor ikke altid følge med, når regn- og spildevand fra Skærbæk by skal ledes væk. Dette nødvendiggør en udskiftning af rørbassinet, så vi kan opretholde driftssikkerheden”.

Formålet med at have et rørbassin er at gøre kloaksystemet i stand til at håndtere store mængder regn- og spildevand. Det er især nødvendigt, fordi klimaændringerne medfører hyppigere og større mængder regn, hvilket sætter pumperne og det øvrige kloaksystem under pres, når der falder meget regn på kort tid. Ved at have et rørbassin forsinker vi vandets vej igennem kloaksystemet, fordi vandet kan stå og vente i rørbassinet, indtil pumperne igen kan pumpe det ud i rørsystemet. 

Miljøhensyn

Fredericia Spildevand og Energi A/S har stort fokus på miljø og forsyningssikkerhed. Derfor er det en væsentlig del af vores strategi at være miljøbevidste og forbedre nærmiljøet. Her tænker vi særligt på overløb, oversvømmelser, lugt og støj. Det er en stor del af vores daglige arbejde, at vi samtidig med kerneopgaverne omkring afledning og rensning af regn- og spildevand også skal arbejde for at forbedre miljøet og klimaet samt reducere vores energiforbrug. 

Rørbassiner er væsentlige for miljøet, fordi de medvirker til at mindske antallet af overløb til recipienter (åer, søer og hav). Det nuværende rørbassin på Skærbæk Havn er dermed med til at sikre, at miljøet i Kolding Fjord belastes mindst muligt. 

Der er ikke nogen miljørisiko forbundet med projektet, fordi det eksisterende rørbassin stadig er i funktion, mens vi anlægger et nyt rørbassin et andet sted på havnen. Når det nye rørbassin er taget i brug, vil det sikre, at vi i lavest muligt omfang udleder regn- og spildevand i Kolding Fjord i situationer med meget regn.Jakob Rasmussen udtaler desuden: 

”Det nye rørbassin gør, at vi fremover kan måle overløbsmængderne på overløbsbygværket ved rørbassinet, ligesom vi gør på langt størstedelen af vores overløbsbygværker rundt om i kommunen. Den mulighed har vi ikke nu, hvor vi i stedet laver beregninger på overløbsmængderne. Når vi udskifter rørbassinet, får vi dermed et endnu bedre og mere sikkert billede af omfanget af overløb i Fredericia Kommune”.

Vi tager selvfølgelig hensyn

Vi tager naturligvis hensyn til både bådejere, beboere,erhvervsdrivende og andre, der færdes i området omkring Skærbæk Havn. Vi kan dog ikke undgå at forstyrre hverdagen i kvarteret. Vores arbejde medfører gener som støv, støj og rystelser, men vi bestræber os på at begrænse generne mest muligt. Det gælder også i forhold til trafikale ændringer som eksempelvis omkørsler samt indskrænkninger i de nuværende adgangs- og parkeringsforhold i kvarteret. Vi sikrer, at udryknings- og renovationskøretøjer kan komme frem i de områder, hvor vi arbejder. 

.

.