Læserdebat

Ecaterina Pedersen: Hvorfor har vi en folkeskole?

Læserdebat af: Ecaterina Pedersen, byrådskandidat for Alternativet Fredericia

Der udspilles p.t. en mere eller mindre interessant debat om lærerne skal arbejde flere eller færre timer, hvem har lavet aftaler med hvem, økonomi herunder besparelser, hvem skal blande sig eller ikke blande sig etc. Og børnene? Måske debatten ville være mere relevant, hvis børnenes udvikling og selve undervisningens kvalitet blev taget ind i diskussionerne. Hvorfor undervises børnene overhovedet? Hvorfor skal de i skolen? Skal de i skolen for deres egen skyld eller for systemets skyld eller begge dele? Der findes ikke rigtig mange, der indvender, at børnene skal være forberedte på at leve deres liv på den bedst mulige måde, og her vil skolen sammen med forældrene spiller en vigtig rolle. Det er ligeså rigtigt at børnene, når de bliver voksne, skal kunne bevæge sig indenfor et eller andet form for system. Men som voksne vil der være dem, der kommer til at udforme systemet ved at udfordre og forandre det, alt efter hvad der kommer til at blive aktuelt. Vi lever i en dynamisk og kompleks verden, der forandrer sig konstant nogle gange endda meget hurtigt. Skolen skal også kunne forberede dem heri. Når det er tilfældet, så reduceres vigtigheden af skolernes fysiske fremtræden og antallet af undervisningstimer. Men vigtigheden i at have engagerede lærere og nysgerrige børn reduceres aldrig. Man kan simpelthen ikke betale sig fra at have engagerede lærere ved at investere i flotte skoler og færre eller flere undervisningstimer. Det er den enkelte lærers ansvar at være engageret i sin undervisning, og det er skolens ledelsesansvar at have engagerede lærere, der evner at engagere børnene, hvilket er det vigtigste især i de yngste klasser. 

Det vil være ønskeligt, at politikere og lærere også ville drøfte, hvordan kan vi hjælpe børnene med at opnå evnerne til at få et godt liv, samt hvorledes de bedst mulig indgår i samfundssystemet, og ikke kun drøfte skolerenoveringer, løn, antal timer, økonomi etc. 

I Alternativet har vi en klar stilling og opfattelse, at folkeskolen skal sættes fri, og børnene skal være i centrum. Der er to præmisser, som man simpelthen ikke kan gå udenom, hvis man vil børnene: de skal have et sprog og en bred forståelsesbasis. Vi oplever og lærer verden at kende igennem vores sanser og sprog. Og så bruger vi rationaliteten eller refleksionsevnen til at danne os en forståelsesbasis. Der et bl.a. ved hjælp af sproget at det enkelte barn/menneske skaber sin egen forståelse af verden. Men sproget er ikke en statisk størrelse, men dynamisk, dermed kræves der evner til at bruge et aktivt sprog. Anvendelsen af et aktivt sprog kræver forståelse af det, der udtrykkes i sproget! Det ene forudsætter og fyldestgøre det andet. Det er et symbiotisk forhold mellem sprog, rationalitet og forståelse, og disse tre størrelser er noget af det vigtigste for et menneske, så det kan opbygge et godt liv. 

Sproget lærer børnene delvis af forældrene i hjemmet, delvis i eksterne fælleskaber og særligt i skolen. Således har forældre og skole en forpligtelse til at sørge for at børnene får bedst mulige redskaber med hensyn til udvikling af sprog og forståelse. I Alternativets optik må det være det fundamentale og bærende element i skolepolitik i generel forstand. Når et barn har en dynamisk og solid sprogforståelse, så har det en god baggrund for at opbygge en god forståelsesbasis, hvilket betyder at barnet altid vil kunne handle ud fra denne basis. Målsætning er at denne basis skal være så dynamisk, solid og mangfoldig som muligt ift. barnets forståelse af relationerne til omverdenen. Derfor er Alternativets fundamentale ønske om at finde bred konsensus blandt politikere, skole og forældre med henblik på at styrke børnenes træning i at formulere og udtrykke deres egen forståelse af forskellige problemstillinger, samt indførelse af den filosofiske samtale i skolen. Den filosofiske dialog vil være med til at skærpe barnets evne til at forstå og udtrykke sig i klare og skarpe vendinger.

Økonomien er selvfølgelig vigtigt, tingene skal kunne hænge sammen. Men som jeg husker, er Fredericia kommune én af de kommuner, der har færrest udgifter pr. elev. Hvorfor? Kan dette løses ved at lærerene arbejder flere eller færre timer? Måske skulle man kigge andre steder på de bevilgede budgetter. Hvorfor er det overhovedet blevet til diskussion, hvor mange timer lærerne skal arbejde? Er Pernelle Jensen og Susanne Eilersen pludselig vågnede op en sensommer morgen og fået kaffen galt i halsen? Hvad er agendaen? Hvor er relevansen? Når nu lærerene bærer en så stor ansvar ift. børnenes undervisning og dannelse, skal vi så ikke prøve at sikre dem de bedst mulige rammer og frihed til at gøre det, som de bedst ved?

Det vi kan gøre, og Alternativet vil arbejde for, er at styrke lærerenes kompetencer med henblik på at føre filosofisk dialog i undervisningen. Undervisning skal rettes mod børnenes væren og liv. Det er vigtigt, at børnene har sproget og forståelsen på plads. Hvis man har et dynamisk, omfattende sprog, hvis man lære at tænke kritisk, så dannes der et stærkere fundament for en dybere forståelse af egne og andres livsvilkår.

Det vigtigste på skolerne i dette sammenhæng er faktisk lærerne og deres undervisningsevner. Hvis folkeskolen skal udvikle børn og unges sprog og tænkeevner, så kræves det, at der bygges videre på vore dygtige lærere, og ruste dem med flere og anderledes kompetenceevner. Helt konkret vil Alternativet indgå et samarbejde med Institut for Kulturvidenskaber ved SDU i Odense, som tilbyder bl.a. kurser for lærere i filosofisk dialog. At lære sprog og tænkning skal være sjovt og eftertragtet. Det sørger den filosofiske dialog for. Vi har brug for engagerede lærere, der får lov at udfolde deres arbejde i ro og under gode vilkår. Det er ikke kun vigtigt at børnene skal være glade for at gå i skolen. Det gælder i samme grad lærerne.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv