Læserdebat

Det må være helt vildt skuffende for Venstre

Connie Maybrith Jørgensen, Byrådsmedlem for SF, har startet en debat omkring stemmeflytning

Venstres byrådskandidater havde op til kommunalvalget en klar forventning om at ADP sagen og de øvrige mulige kompromitterende eller ulovlige sager i høj grad ville flytte stemmer i Venstres retning.

Der blev også flyttet stemmer over til Venstre dog ikke i et omfang som kunne flytte den eftertragtede Borgmesterpost i Venstres favør. Det må helt forståeligt være skuffende.

Men miseren må ligge i at Venstre op til valget fuldstændig overså deres eget ansvar i sagerne.

Venstre har sammen med det daværende byråd godkendt og accepteret: den ureglementerede ansættelse af den tidligere kommunal direktør, – at politiske sager blev koncentreret i ØK udvalget uden om fagudvalgene.

 
Venstrereagerede ikke da sager blev fjernet fra dagsordner i ØK, – eller da Fredericia Teaters økonomi for tredje eller fjerde gang kuldsejlede. Venstre modsatte sig offentliggørelsen af Fredericia Teaters konkurssag, de stemte i mod forslag om ændringer i ADPs selvskabskonstruktion, – ændringer der ville give offentligheden mulighed for aktindsigt på områder som primært er ejet af borgerne i Fredericia. 

Venstre havde i hele perioden politisk udpegede udvalgs og bestyrelsesposter, som har gav dem et særligt ansvar i disse sager. Det er derfor glædeligt at et medlem af Venstre nu efter 12 år som byrådsmedlem, vælger at bruge sin juridiske ret til at få sagsindsigt i en verserende sag. I dette tilfælde en sag som omhandler fejl i beregningerne af taksterne på daginstitutionsområdet, det er en alvorlig sag som har budgetmæssig betydning fremadrettet.

Der rejses i et indlæg i Fredericia Avisen på Venstres foranledning ligeledes tvivl om hvorvidt oplysninger med urette er tilbageholdt og skubbet til efter Kommunalvalget i 2021. Det mere end antydes at et byrådsmedlem som er ansat i en ledende stilling skulle have misbrugt sin stilling i politisk øjemed.

Det er rigtig fint at Venstres medlem forfølger sagen formelt og også helt fair at sagen kommer til offentlighedens kendskab, man skal dog altid være varsom med at bringe udokumenterede beskyldninger og antagelser ud i offentligheden.

Det er stadig SFs klare holdning, at såfremt politikkere ligger inde med viden om forvaltningsmæssige eller politiske handlinger som kunne være på kant med Kommunal fuldmagtens anbefalinger og intentioner, god forvaltnings skik eller deciderede brud på aktuel lovgivning, så har man pligt til at videre bringe forholdet til en relevant instans, – frem for lade formodninger og usikre konklusioner svire i pressen til skade for enkelt personer, byen og byens befolkning.

I tilfælde som de nævnte har det enkelte byrådsmedlem f.eks mulighed for at sende sagen til udtalelse i Ankestyrelsen, således der kigges på sagen med juridiske og forvaltningsretlige briller, men det har  Ventre måske allerede har gjort?

Der skal ikke herske den mindste tvivl om at SF i lighed med Venstre ser kritisk og med bekymring på sagsforløbet og vi har en helt klar forventning om, at sagen undersøges til bunds således der kan rettes op på evt. fejl samt drages læring af forløbet.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv