LOKALSPORT

Byrådet godkendte samarbejdsaftale med Team Danmark. Pris: 1,7 mio. kroner

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Fredericia Kommune forlænger aftalen med Team Danmark for den kommende fireårige periode 2024-2027.

Forvaltningen skriver:
Det er Fredericia Kommunes eliteidrætsorganisation Fredericia Eliteidræt, der varetager opgaverne i eliteidrætskommunen. Med denne sagsfremstilling indstilles til godkendelse af aftalen.

Fredericia Kommune indgår aftale med Team Danmark om talentudvikling i sport i perioden 2024-2027. Aftalen beror på grundlag med Team Danmark d. 9. maj 2023. Desuden på sportslig strategi og pejlemærker fra Fredericia Eliteidræt 2024-2027. (bilag: Team Danmark aftale 2024-2027)

Fredericia Eliteidræt vedkender sig principperne i lov om eliteidræt af 26. april 2004, ved indgåelse af aftale med Team Danmark, herunder:

At der skal sikres en kulturpolitisk forsvarlig udvikling af eliteidræt i Fredericia Kommune
At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteatleter
At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteatleter, fysisk, personligt såvel som socialt.
At der særligt skal varetages talentrekruttering og -udvikling
At der skal tilvejebringes uddannelsestilbud til talenter og eliteatleter
At der skal etableres arbejdsmæssige og social støtte foranstaltninger for talenter og eliteatleter

Samarbejdsklubber
Aftalen rummer særlige aftaler med samarbejdsklubber inden for følgende idrætsgrene: Svømning, triatlon, håndbold, skydning, sejlsport og fodbold for drenge. Idrætsgrene hvor de lokale talentmiljøer har opnået sportslig godkendelse af idrættens specialforbund.

Aftalen rummer samtidig aftaler med samarbejdsklubber i fodbold for piger, i rugby og judo og Ju Jutsu, hvor de lokale talentmiljøer samarbejder med Fredericia Eliteidræt om at udvikle attraktive talentmiljøer, der kan kvalificere et samarbejde med de respektive nationale idrætsforbund i løbet af aftaleperioden.

Det er et krav fra Team Danmarks side, at samarbejdsklubber har strategi for talentarbejdet – herunder strategiske pejlemærker og handleplaner i hverdagen. Samarbejdsklubberne skal desuden vedkende sig Team Danmarks værdigrundlag (jf. Team Danmark aftale 2024- 2027).

Skole, ungdomsuddannelser og virksomheder

Aftalen rummer samtidig en række indsatsområder. .

Der indgås aftaler med idrætsskolen Ullerup Bæk og med lokale ungdomsuddannelser om at tilvejebringe rammer for talenttræning.

Idrætsskolen Ullerup Bæk skal i perioden 2024-2027 implementerer Team Danmarks talentklassekoncept.
Ungdomsuddannelserne skal frigøre linjer, der muliggør talenttræning om morgenen, ligesom sportsuddannelseskoordinatorer på de respektive ungdomsuddannelser skal være med til at sikre trivsel i eliteidræt.øber

Et lokalt erhvervsliv skal i aftaleperioden være med at sikre rammer for, at elitesportsudøvere, der vælger en erhvervsrettet uddannelse til, kan forene eliteidræt med erhvervsrettet uddannelse på en bedre måde, end de har kunnet hidtil.

Organisering
Det er Fredericia Eliteidræt, der varetager arbejdet med at sikre de bedst mulige rammer for talentudvikling i kommunen. Den eksisterende rammeaftale mellem Fredericia Kommune og Fredericia Eliteidræt forlænges med fire år og kommer til at gælde for perioden 2024-2027. Jf. bilag 2.

Vurdering
Pris for fire år Samarbejdet med Team Danmark er med til at sikre, at sportsudøvere er i centrum for det talentarbejde, der sker i klubberne. Eliteidrætsdyrkelsen er en livsstil og medfører, at der skal udvikles støtteforanstaltninger omkring sportsglade unge for, at en hverdag med træning, skole og et fritidsliv kan hænge sammen.

Aftalen med Team Danmark er således med til at sikre, at skoler og ungdomsuddannelser indgår i det fælles samarbejde lokalt om at tilvejebringe ordninger, der muliggør deltagelse i talentklasser i sport på Ullerup Bæk Skolen samt frigørelse af timer på linjer til talenttræning i de gymnasiale ungdomsuddannelser.

Aftalen understøtter, at der sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteatleter, fysisk, personligt såvel som socialt.

Aftalen medfører også, at lokale elitesportsklubber er forpligtet på strategi og handleplaner for talentarbejdet i egne klubber, hvilket er vigtigt for at kunne skabe kontinuitet på området. På den måde øges mulighederne for, at talentudviklingen sker i miljøer, der både kan fastholde men også rekruttere sportsudøvere til lokale klubber og ungdomsuddannelser.

Aftalen betyder endvidere, at der sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteatleter på tværs af lokale klubber, hvilket forskningen på talentområdet peger på kan være med til at udvikle attraktive miljøer med god trivsel.