FREDERICIA

Budgetforlig – Her kan du læse om budget 2024

Af Theis Søndergaard - ths@danmarkc.tv

Der er indgået budgetforlig i Fredericia kommune for 2024

Her er kommunens pressemeddelelse: Trods en udfordrende proces og store besparelser, så er det lykkedes at indgå et budgetforlig mellem 19 ud af 21 mandater med Fredericia i centrum

Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Nye Borgerlige og Enhedslisten har indgå en budgetaftale for 2024. En aftale, der sætter retning for en fortsat god udvikling og sikker drift, på trods af store besparelser.

Forligspartierne har med afsæt i de snævre økonomiske rammer, som kommunen har fået, anvendt vores rammer til service og anlæg fuldt ud og prioriteret velfærden bedst muligt. 

Grøn i verdensklasse
Fredericia er førende aktør i den grønne omstilling, her ligger Danmarks første brintfabrik, der samarbejder med energivirksomhederne om at skabe morgendagens biobrændstof. Med budgettet for 2024 ønsker
forligspartierne at fortsætte med at udvikle og understøtte den grønne erhvervsudvikling i kommunen. Derfor afsætter forligskredsen årligt 4,0 mio. kr. til arbejdet med grøn omstilling.

Det er vigtigt, at Fredericia fortsat er en attraktiv erhvervskommune med plads til vækst og udvikling. Forligspartierne har derfor afsat midler til køb af ny erhvervsjord samt midler til at understøtte den grønne omstilling. Derudover arbejder man videre med den i sidste års budget fastsatte udfasning af dækningsafgiften for at sikre bedre rammevilkår for virksomhederne i Fredericia, og der investeres massivt i infrastruktur i DanmarkC. Desuden er det vigtigt for forligspartierne, at dialogen med virksomhederne intensiveres.

Unikke oplevelser hver dag
Byrådet har en vision om, at der skal være unikke oplevelser hver dag året rundt både for byens borgere, der hver dag bruger lokalmiljøet, og for de turister og gæster, der besøger byen. Derfor har forligspartierne blandt
andet ønsket at bevare Museumsgaarden Kringsminde, samt bevare og udvide fejringen af kultur- og idrætslivet til også at omfatte frivillighedsområdet generelt, så lokale ildsjæle i bred forstand kan fejres.

Endelig har forligspartierne også fjernet Art Festivalen fra sparekataloget, da der er enighed om, at festivalen med sin udbredelse i hele det fredericianske byrum er med til at understøtte visionens pejlemærke om unikke oplevelser hver dag. Samtidig er der afsat 2,0 mio. kr. til arbejdet med at skabe unikke oplevelser. 

En indbydende midtby med et attraktivt handelsliv
Fredericia skal være indbydende for borgere og gæster. Derfor har forligspartierne afsat midler til målrettet forskønnelse af veje, pladser og stræder samt inventar, hvor der også er mulighed for at vurdere på behovet ud fra menneskemængde og aktiviteter. Udviklingen af midtbyen sker i tæt samarbejde med Fredericia Shopping.

Kulturkasernen
Kulturkasernen er allerede i gang med at udvikle stedet til et kunst- og kulturmiljø, der skal være Fredericias nye kreative mødested og et epicenter for kunst og kultur. For at optimere den kommunale bygningsmasse og samle en række af byens kreative og kulturelle miljøer og skabe gode rammer for de frivillige lægger forligspartierne op til en afdækning af, om aktiviteter kan flyttes fra andre matrikler til Kulturkasernen.

Børnefamiliernes førstevalg
Forligspartierne i Fredericia Kommune vil skabe gode rammer og et stabilt fundament for et familieliv i trivsel, så kommunen bliver børnefamiliernes førstevalg. På baggrund af visionen har forligspartierne valgt ikke at gennemføre besparelser på blandt andet tandplejen, fælles ledelse i dagtilbud, takststigning og tilpasning af serviceniveauet på SFO/Klub-området, ændringen af serviceniveauet på Frederiksodde Skole og lukning af Herslev Børnehave.

Med dette budget får forligspartierne skabt rammerne for, at alle børn og unge får lige chancer i livet og har derfor prioriteret 50 mio. kr. til det specialiserede børneområde. Det stiller også store krav til kvaliteten i daginstitutionerne og til attraktive og inspirerende læringsmiljøer i folkeskolerne at være familiernes førstevalg. Derfor er forligspartierne enige om at afdække mulighederne for at bygge en ny skole i stedet for at renovere to skoler i Kirstinebjergdistriktet.

Fredericia er mere end visionen
Fredericia Kommunes byråd har valgt at fokusere på tre områder i Vision2033. Samtidigt skal der udvikles og være fokus kommunens andre kerneopgaver. Men besparelserne på senior-, social- og sundhedsområdet kan ikke undgå at kunne mærkes. For at imødegå usikkerheder under indfasning af de besluttede reduktioner har forligspartierne valgt at reservere en pulje på 4,878 mio. kr. i 2024 på seniorområdet samt otte mio. kr. til at imødekomme demografiudviklingen.

Investeringer skal forberede fremtiden
Øget brug af velfærdsteknologi og automatisering, og en fokuseret indsats på at nedbringe sagsbehandlingstiderne på byggesager er blandt de nye tiltag, hvor digitalisering og brug af ny teknologi fremover skal gøre det lettere at være borger, virksomhed eller medarbejder.

Foruden de konkrete tiltag har forligspartierne også bestilt en række analyser, der skal danne grundlaget for fremtidige beslutninger inden for blandt andet køkkendrift, beskæftigelse og administration.

– De økonomiske rammer, regeringen har sat for kommunerne, udfordrer og sætter os i en svær situation. Forligspartierne har ønsket at gøre meget mere for borgerne i kommunen, men rammerne er snævre og skal overholdes, ellers risikerer vi at komme yderligere under pres på grund af økonomiske sanktioner fra staten. Så det er med blandede følelser, at vi som forligspartier er gået ind i budgetprocessen, og vi har undervejs skulle træffe nogle svære beslutninger og foretaget hårde prioriteringer. Derfor vil jeg gerne sige tak til de mange, som har givet deres holdning til kende og bidraget med høringssvar. De er blevet læst – hvert og et, siger Steen Wrist og fortsætter:

– Og det har bidraget til en udfordrende proces, og jeg vil gerne takke alle forligspartier for at være konstruktive og ansvarlige. Jeg er glad for, at der trods store besparelser også har været mulighed for at finde råderum til en opstart på realiseringen af byrådets Vision 2033 for Fredericia. Desuden glæder jeg mig over, at vi sammen har kunne finde midler til at investere i den teknologi, der skal give os løsninger i fremtiden, siger borgmester Steen Wrist (S).

– Det er vigtigt, at vi tager økonomisk ansvar i svær situation, og samtidig sikrer forebyggelse og investeringer i Fredericias nutid og fremtid, derfor har vi prioriteret børneområdet højt, siger Peder Tind (V).

– Fredericia har en klar førerposition inden for den grønne omstilling – Og med budget 2024 har vi skabt et råderum, der kan være med til at udvikle og synliggøre Fredericias grønne potentiale, siger Tommy Rachlitz Nielsen (K).

– Det er helt afgørende, at vi fortsat prioritere vores tilbud til børn- og unge, og derfor er jeg tilfreds med, at vi har kunne reducere så meget på besparelserne på området og endda finde ekstra midler, siger Cecilie Roed Schultz (Ø).

– Hvis vi skal leve op til ønsket om at være et førstevalg, skal vi have de rette tilbud – derfor er det vigtigt, at vi med budget 2024 igen får et kommunalt fritidsklubtilbud inden for voldene, siger Connie Maybrith
Jørgensen (SF).

– Jeg er tilfreds med, at vi er lykkedes med at lave et budget der på væsentlige kernevelfærdsområder sikrer en ordentlig og finansieret service til borgerne. Der er med budgettet sat en klar retning, der både financierer den daglige drift og udvikling i Fredericia. Der er på trods af prisstigninger og snævre økonomiske rammer etableret et solidt og velkonsolideret grundlag for kommunen, siger Byrådsmedlem Karsten Byrgesen (NB).

DanmarkC TV har kigget budget 2024 igennem

Elementer i sparekataloget der ikke er endt i det endelige budget – og dermed ikke bliver gennemført:

 • Tandplejen: Forligspartierne er enige om, at længere intervaller mellem
  tandundersøgelser vil være bekymrende, da det kan nedsætte mulighederne for at
  handle forebyggende på problemer med tandsundheden.
 • Fælles ledelse i dagtilbud: Nærværende ledelse er vigtig, både for fagligheden og for
  medarbejdernes trivsel. Derfor fravælges spareforslag om fælles ledelse i dagtilbud.
 • SFO – tilpasning af serviceniveau: Som børnefamiliernes førstevalg skal et højt
  serviceniveau på SFO fortsat være et særligt kendetegn for Fredericia. Der skal være tid
  til det enkelte barn og mulighed for at lave meningsfyldte pædagogiske aktiviteter med
  børnene. Samtidigt fastholdes det ikke-lovpligtige klub-tilbud for 4.-6. klasse.
 • Frederiksodde Skole – ændret serviceniveau: Forligspartierne er enige om, at børn med
  specielle behov skal have gode, pædagogiske tilbud, og at en besparelse på
  Frederiksodde vil forringe børnenes muligheder for at udvikle og udnytte deres fulde
  potentiale.
 • SFO – Takststigning på 100 kr. pr. modul og generel stigning, fordi vi ønsker, at flere
  børn og unge bruger vores fritidstilbud.
 • Lukning af Herslev Børnehave: Forligspartierne ønsker at give Herslev Børnehave de
  kommende tre år til at tiltrække nye børn og styrke sit fundament og den pædagogiske
  kvalitet jf. kravene i dagtilbudsloven, så den fortsat kan være en vigtig del af
  lokalsamfundet.
 • Tilskuddet til pasning af egne børn (0-2-årige) ændres til 6000 kr. pr. måned. Herved
  reduceres besparelsen med 0,500 mio. kr. årligt.

Du kan læse hele budgetforliget her:
PDF ikon endelig_forligstekst.pdf

Budgetforslag 2024-2027 kan du se her:
PDF ikon budgetforslag_2024-2027_-_forlig.pdf