SAMFUND

Borgmester Steen Wrist vil sammen med andre S-borgmestere tvinge jord fra landmænd

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Frivillige aftaler med landmænd er ikke nok, hvis livet skal tilbage i de danske fjorde og kystnære havområder

En række socialdemokratiske borgmestre står nu frem og kræver, at man tager hårdere midler i brug for at nedbringe landbrugets udledning af kvælstof, efter en ny rapport fra Aarhus Universitet har vist, at de danske farvande er hårdt plaget af iltsvind. Det skriver DR.dk i dag.

Det har faktisk ikke været så slemt med iltsvind i de sidste 20 år, som det er nu, fremgår det af en rapporten fra Aarhus Universitet

Aftalen om reduktionerne er lavet på frivillighed
I 2021 blev der lavet en aftale med landbruget om rammerne for reduktion af kvælstof, og målet var en reduktion af kvælsoftudledningen på 10.800 tons frem mod 2027. Det skal sammenholdes med, at den samlede kvælstoftudledning i dag er på 55.000 tons – om året!

Borgmester Steen Wrist. Arkivfoto.

Det værktøj, der har været indtil nu – frivillighedens vej – det har jo ikke været godt nok,” udtaler borgmester Steen Wrist til DR.dk.

Steen Wrist forseslår, sammen med flere socialdemokratiske borgmestre, at der skal ske ekspropriation af lavbundsjorde, hvor landmændene altså bliver tvunget til at sælge deres marker.

Hvis vi snakker lavbundsjorde, er det en grinagtig lille del, der er blevet udtaget med en frivillig ordning. Hvis det er ekspropriation, der skal til, så må vi gøre det og sørge for, at de landmænd, det går ud over, bliver kompenseret“, siger Peter Hansted (A), der er borgmester på Ærø, til DR.

Jørgen E. Olesen, professor og institutleder på agroøkologi på Aarhus Universitet, er enig i det synspunkt. “Det går alt for langsomt. Både med at udtage lavbundsjorde og etableret vådområder, hvor man kan få reduceret kvælstofsudledningen til vandmiljøet.” siger har til DR.dk.

Kilde: DR.dk

Lavbundsjord

Lavbundsjord er en type landbrugsjord, der indeholder en stor mængde tørv. Denne jordtype er eller har tidligere været en del af mose- eller engområder, men er nu blevet drænet for at kunne dyrkes.

Lavbundsjord har en markant indvirkning på klimaet, da den udleder store mængder CO2, når den dyrkes. Faktisk er lavbundsjord ansvarlig for hele 50% af den samlede CO2-udledning fra jordbrug i Danmark. Selvom lavbundsjorder kun udgør 7% af det samlede landbrugsareal i Danmark, har de en uforholdsmæssig stor indflydelse på landets CO2-fodaftryk.

Når organisk materiale rådner under vand, som det er tilfældet i moser og enge, går forrådnelsesprocessen meget langsommere, eller den stopper helt. Dette betyder, at CO2 lagres i tørven. Men når disse områder drænes for at blive dyrket, frigives CO2’en, hvilket bidrager til klimaforandringer.

Kilde: Wikipendia