Home FREDERICIA AFTALE UNDERSKREVET : FLERE UNGE SKAL BLIVE FAGLÆRTE I FREDERICIA
AFTALE UNDERSKREVET : FLERE UNGE SKAL BLIVE FAGLÆRTE I FREDERICIA

AFTALE UNDERSKREVET : FLERE UNGE SKAL BLIVE FAGLÆRTE I FREDERICIA

0

Uddannelsesinstitutioner mødtes i dag på EUC Lillebælt, for at underskrive en partnerskabsaftale

Fredericia ligger godt placeret, når det gælder at få unge motiveret til at tage en erhvervsuddannelse – men derfor kan vi godt blive endnu bedre, fortæller en stolt og glad formand for uddannelsesudvalget – Pernelle Jensen til DanmarkC TV. Tirsdag formiddag mødtes erhvervsuddannelsesinstitutioner på EUC Lillebælt for at underskrive en partnerskabsaftale der sikrer, at 27% af Fredericias unge under 30 år, skal vælge at tage en erhvervsuddannelse i år 2020.

 

 

Byrådets erhvervsuddannelsesstrategi 2019-2022

Fredericia har en god og stærk tradition for erhvervsuddannelser og er tæt på at opfylde flere af de nationale målsætninger for 2020.

Den politiske ambition med erhvervsuddannelsesstrategien er at styrke erhvervsuddannelserne, så flere af Fredericias unge får en faglært uddannelse, og virksomhederne får den arbejdskraft, de efterspørger. Fredericia skal være én af Danmarks stærkeste erhvervsuddannelsesbyer.

Arbejdet med at sikre flere unge faglærte i Fredericia er en stor og vigtig samfundsmæssig opgave – en opgave, som kræver et forpligtende samarbejde mellem grundskole, uddannelsesvejledning, erhvervsliv og erhvervsuddannelser. Derfor er der indgået en lokal partnerskabsaftale mellem Uddannelsesudvalget, Fredericias erhvervsuddannelser og Fredericia Uddannelsesråd, der skal skabe et endnu tættere samarbejde om at sikre flere unge faglærte i Fredericia, og som løbende byder andre samarbejdspartnere ind i arbejdet

Dette dokument udgør en ny politisk erhvervsuddannelsesstrategi: FLERE UNGE FAGLÆRTE I FREDERICIA. Strategiens overordnede målsætning er, at flere unge skal vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse.

Erhvervsuddannelsesstrategien fastsætter ambitiøse lokale målsætninger, der tager afsæt i Fredericias stærke fundament for erhvervsuddannelser, en uddannelsesvejledning i særklasse og et potentiale for udvikling. Der er formuleret to lokale målsætninger, som strategien er bygget op omkring:

Mål 1: Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse

Mål 2: Flere unge skal gennemføre en erhvervsuddannelse

De to målsætninger, som det lokale partnerskab skal være med til at sætte handling bag, er beskrevet i denne strategi. Der skal ske løbende evalueringer af indsatsernes resultater både i regi af Uddannelsesudvalget og i partnerskabet med henblik på løbende at udvikle flere indsatser og aktiviteter, som understøtter de overordnede målsætninger.

MÅL 1: Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelserne

Byrådet ønsker, at Fredericia skal tilbyde de erhvervsuddannelser, som de unge efterspørger og den faglærte arbejdskraft, som erhvervslivet efterspørger. Vi skal styrke attraktiviteten af vores lokale erhvervsuddannelser, så vi kan tiltrække endnu flere unge fra Fredericia og resten af Danmark.

De politiske mål er, at Fredericia fortsat skal være en af Danmarks bedste til at rekruttere til erhvervsuddannelserne, og flere af Fredericias unge under 30 år skal vælge en erhvervsuddannelse. Det lokale mål er, at andelen af unge under 30 år, der vælger en erhvervsuddannelse, skal stige til 27% i 2020 og 30% i 2023.

Samtidigt skal der igangsættes en særlig indsats for, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Her den lokale målsætning, at andelen af elever, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, skal op på mindst 20% i 2020, og stige til mindst 25% i 2023.

Se pernelle Jensens tale omkring partneraftalens mål her.:

 

 

Indsatsspor:

Danmarks bedste uddannelsesvejledning! Uddannelsesudvalget har løbende investeret i uddannelsesvejledningen til Fredericias unge, og sikret uddannelsesvejledning til alle unge, så de i højere grad træffer gode uddannelsesvalg, som matcher deres forudsætninger, potentiale og fremtidsdrømme. Den politiske ambition er, at skabe Danmarks bedste uddannelsesvejledning, og nye udviklingsinitiativer skal være med til at understøtte erhvervsuddannelsesstrategiens målsætninger. Derfor skal der bl.a.:

 • Udvikles en ny model for erhvervspraktik i grundskolen, der skal motivere flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.
 • Styrket fokus på forældresamarbejdet omkring de unges uddannelsesvalg.
 • Videreudvikling af Mobication og brobygning fra grundskole til erhvervsuddannelser.
 • I regi af FUR-samarbejdet konkrete initiativer, der skal styrke samarbejde mellemgrundskolen, ungdomsuddannelserne og uddannelsesvejledningen om overgangen til erhvervsuddannelser.Styrket samarbejde mellem grundskolen og erhvervsuddannelserne. Det er afgørende at styrke og udvikle samarbejdet mellem grundskolen og erhvervsuddannelserne, og igangsætte en dialog om de nye muligheder i den seneste nationale erhvervsuddannelsesreform. Følgende indsatser er allerede under udvikling:
 • Samarbejde om det timeløse fag ‘Job og Uddannelse’ og det nye fag i ’Håndværk og Design’, der skal implementeres i grundskolen. Disse elementer af strategien er forankret i Børne- og Skoleudvalget, og lægger op til en tæt koordinering med Uddannelsesudvalget.
 • Afsøge mulighederne for styrket samarbejde med udskolingen om EUD8 og EUD9.
 • Uddannelsesudvalget ønsker at videreudvikle det 10. skoleår og tage initiativ til etendnu tættere samarbejde om brobygning og EUD10.
 • Samarbejde med erhvervsuddannelserne om de nye valgfag, som Fredericia Kommuneskal tilbyde eksempelvis ”Håndværk og Teknik” og om øget praksisfaglighed i udskolingen generelt.
 • Erhvervsuddannelse som førstevalget. Flere unge til skal søge erhvervsuddannelserne som deres 1. prioritet. Det er afgørende, at partnerskabet synliggør de gode jobmuligheder og spændende karriereveje, som en faglært uddannelse giver muligheder for. Derfor skal der bl.a. igangsættes følgende initiativer:
 • Styrket markedsføring af jobmuligheder og karriereveje og arbejde med at forbedre erhvervsuddannelsernes brand.
 • Deltagelse i diverse aktiviteter, som kan være med til at styrke erhvervsuddannelsernes image som eksempelvis uddannelsesmesser, DM i Skills og lign.
 • Øget fokus på fordelsuddannelserne og de fagområder, hvor der mangler faglærte.
 •  Styrket fokus på uddannelsesmiljøet på erhvervsuddannelserne – og udvikling af ungemiljøer så vel som læringsmiljøer, der kan gøre det mere attraktivt at vælge enerhvervsuddannelse.
 • Talentstrategi – fra grundskole til erhvervsuddannelse. Der skal udvikles en sammenhængende talentstrategi fra grundskole, ungdomsuddannelse og til videregående uddannelse – som vil have et særligt fokus på erhvervsuddannelserne.
  I et samarbejde mellem grundskolen, erhvervsskolerne og virksomhederne skal der udvikles attraktive talentforløb, der skal motivere flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Erhvervsuddannelserne skal arbejde på at tilbyde talentprogrammer på de fleste uddannelser, og i samarbejde med videregående uddannelser udvikle brobygningsforløb med karriereperspektivet for øje. Samlet set skal det bidrage til at styrke attraktiviteten af erhvervsuddannelserne, og samtidigt tiltrække flere af de stærke elever fra grundskolen eller efter de gymnasiale uddannelser. Der skal derfor være fokus på følgende indsatser:
 • Videreudvikling af sammenhængende talentforløb i grundskolen målrettet erhvervsuddannelserne.
 • Videreudvikling af mulige talentforløb på erhvervsuddannelserne sammen med de videregående uddannelser og vores lokale virksomheder.
 • Særligt fokus på markedsføringen af EUX som et særligt talentforløb – understøttet af en særlig indsats i uddannelsesvejledningen.
 • Videreudvikling af aktiviteter som eksempelvis DM i Skills og Innocamp, der kan være med til at understøtte talentstrategien.Science, makerspace og fremtidens teknologier skal i spil. Erhvervsuddannelserne har et særligt fokus på arbejdet med de nyeste teknologier, der kan ruste fremtidens faglærte til fremtidens arbejdsmarked, og samtidigt være med til at gøre det mere attraktivt at vælge en erhvervsuddannelse. Fredericias erhvervsuddannelser arbejder allerede i dag med science og fremtidens teknologier i undervisningen, og SOSU-skolens simulationscenter er et godt eksempel. Der skal igangsættes en række indsatser, herunder:
 • Erhvervsuddannelserne skal fortsat arbejde med elevernes digitale færdigheder og anvendelsen af fremtidens teknologier i undervisningen – og i samarbejde med de videregående uddannelser og virksomheder udvikle projekter og brobygning med dette fokus. Dette arbejde skal tænkes sammen med talentstrategien.
 • Uddannelsesudvalget vil løbende investere i Bulows Makerspace og videreudvikle tilbud til kommunens grundskoler, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og iværksættere, som kan sætte fokus på science, makerspace og AR/VR.
 • Business Fredericia vil løbende udvikle iværksætterindsatsen og målrette tilbud til elever på erhvervsuddannelserne, herunder udvikle og markedsføre iværksættermiljøet på Bulows Kaserne.Fredericias erhvervsliv efterspørger flere faglærte. Parterne bag erhvervsuddannelsesstrategien vil indlede en dialog med lokale virksomheder om udvikling af nye tiltag, der kan være med til at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive for flere unge. Sideløbende skal mulighederne for at øge udbuddet af erhvervsuddannelser i Fredericia afsøges, så vi i endnu højere grad sikrer et varieret udbud af erhvervsuddannelser. Sammen med en fælles markedsføringsindsats skal der igangsættes en dialog om en række konkrete initiativer:
 • Det gode virksomhedssamarbejde er afgørende for at skabe Danmarks bedste uddannelsesvejledning, og eksempelvis udviklingen af tiltag som åben uddannelsesvejledning på erhvervsvirksomheder og udvidet erhvervspraktik i grundskolen.
 • Samarbejde om emner som talentprogrammer, anvendelse af fremtidens teknologier og mulighed for at give praktikpladsgarantier for bestemte brancher.
 • Dialog med erhvervslivet om tiltrækning og udvikling af nye erhvervsuddannelser, som efterspørges af det lokale erhvervsliv, eksempelvis indenfor IT-uddannelserne.
 • En særlig indsats for at brande erhvervsuddannelser indenfor transport- og logistikområdet, så flere unge vælger netop disse uddannelser. Her er allerede nedsat et partnerskab mellem branchen og uddannelsesinstitutioner, som arbejder på at udvikle nye uddannelser indenfor transport- og logistikområdet og synliggøre mulighederne for videreuddannelse og karriereveje i branchen.
 • Uddannelsesudvalget og Senior og Handicapudvalget har igangsat ”Hænder Nok”- projektet, der i tæt samarbejde med SOSU-skolen skal motivere flere unge til at vælge netop social- og sundhedsuddannelserne.
 • Fredericia Kommune vil som arbejdsplads også tilbyde elev- og studiepladser i den kommunale organisation og arbejder på at opnå kombinationsaftaler med lokale virksomheder.MÅL 2: Flere unge skal gennemføre en erhvervsuddannelseByrådet ønsker, at flere af eleverne på erhvervsuddannelserne skal gennemføre deres uddannelse, og den lokale ambition er, at Fredericia skal udvikle sig bedre end landsgennemsnittet. I Fredericia skal andelen af elever, der fuldfører en erhvervsuddannelse, stige til mindst 65% i 2020 og mindst 70% i 2023.Der skal sættes særligt fokus på alle elevers trivsel på erhvervsuddannelserne og fortsætte det gode samarbejde med virksomhederne, så de efterspurgte elevpladser stilles til rådighed for eleverne. Der skal sættes gang i konkrete initiativer, som styrker alle elevers trivsel såvel som tilfredshed med deres erhvervsuddannelse, så Fredericia i 2020 ligger på landsgennemsnittet, og i 2025 ligger over landsgennemsnittet på disse parametre.Det er afgørende, at der tilbydes et godt læringsmiljø og en god skolekultur på den enkelte uddannelsesinstitution, og der skal fortsat udvikles og investeres i uddannelsesmiljøet på tværs af uddannelsesinstitutionerne i Fredericia. Den fælles målsætning er at styrke elevernes trivsel og tilfredshed med deres erhvervsuddannelse, samt det fælles tværgående uddannelsesmiljø, så vi reducerer omvalg og frafald på erhvervsuddannelserne. Denne indsats skal understøttes af uddannelsesvejledning og den kommunale ungeindsats, der skal styrke samarbejdet omkring alle vores unge.

Indsatsspor:

Elevernes trivsel og tilfredshed med deres erhvervsuddannelse skal være i top.Forudsætningen for uddannelse er trivsel, og derfor skal der være fokus på udvikling af det gode læringsmiljø, en inkluderende skolekultur og et attraktivt ungdomsmiljø på den enkelte erhvervsuddannelsesinstitution. Formålet er at reducere antallet af omvalg og frafald på erhvervsuddannelserne, samt videreudvikle uddannelsesmiljøet på tværs af uddannelsesinstitutioner i Fredericia – og samlet set være med til at gøre Fredericia attraktiv som studieby. Der skal igangsættes følgende indsatser:

 •  I regi af FUR igangsættes et udviklingssamarbejde, hvor der skal videndeles og udvikles nye tiltag, der kan skabe et godt læringsmiljø, skolekultur og et ungdomsmiljø, der kan være med til at fastholde flere unge på erhvervsuddannelserne. I den forbindelse skal der også være fokus på trivselsundersøgelserne på erhvervsuddannelserne, og de skal anvendes aktivt til at skabe bedre trivsel for flere elever på uddannelserne.
 • Der skal fortsat investeres i det gode samarbejde med lokale virksomheder, der aftager elever og medarbejdere fra erhvervsuddannelserne, og være i dialog om udviklingstiltag, der kan forbedre erhvervsuddannelserne. I den forbindelse skal der også være fokus på de nationale tilfredshedsundersøgelser, der kan bruges som en indikator for kvaliteten af samarbejdet.
 • Afsøge mulighederne for at skabe samarbejde mellem trivselsmedarbejdere på erhvervsuddannelsesinstitutionerne i samarbejde med ungeindsatsen.Målrettet indsats for færre frafald på erhvervsuddannelserne. Det er afgørende, at der udvikles et tæt samarbejde mellem Fredericia Kommunes ungeindsats og erhvervsuddannelserne om at forhindre, at elever falde fra uddannelserne. Det kræver en systematisk og sammenhængende indsats, hvor de frafaldstruede elever støttes i at fortsætte på uddannelsen eller dernæst sørger for, at der sker et omvalg så de fastholdes i uddannelse og ikke får det nederlag at falde helt fra uddannelse. Der skal igangsættes en række indsatser på tværs af skole og ungeindsats:
 • Intensivering af samarbejdet mellem ungeindsatsen og ungdomsuddannelserne om de elever, der er i risiko for at falde fra deres ungdomsuddannelse. Det kræver et tværgående samarbejde med fokus på den enkelte unge, og der skal i regi af FUR formuleres en række konkrete indsatser.
 • Uddannelsesudvalget vil understøtte den tværgående indsats via en øget investering i uddannelsesvejledningen, der skal fokusere på at forhindre frafald.
 • Der skal igangsættes et koordineret samarbejde mellem ungdomsuddannelserne i Fredericia om den gruppe af frafalds-truede elever, der kan profitere af at fortsætte på en anden ungdomsuddannelse

 

 •   Særlige indsatser i overgangen og opstarten på ungdomsuddannelsen for at mindske om- og fravalg. Det er statistisk bevist, at de første 10 uger på en uddannelse er de mest sårbare, og her er risikoen for frafald og omvalg størst, og derfor skal der udvikles særlige indsatser og støttestrukturer i den første tid efter uddannelsesstart.
 • Særligt fokus på de elever, der tidligere er faldet fra en ungdomsuddannelse og som skal støttes i at blive fastholdt i deres uddannelse.
 • Formaliseret samarbejde og indsatser mellem den enkelte ungdomsuddannelse og mellem ungdomsuddannelserne og den kommunale ungeindsats om unge med handicap og/eller diagnoser.Stærke forberedende forløb skal ruste eleverne til at gennemføre erhvervsuddannelsen.Skal Fredericia leve op til de nye nationale unge-målsætninger, skal vi investere i et godt og tæt samarbejde med den kommende FGU-skole, der fremadrettet skal ruste mange af vores sårbare unge fagligt og socialt til at komme ind på en erhvervsuddannelse og gennemføre. Derfor skal der igangsættes:
  • I samarbejde med FGU-skolen skal vi udvikle forberedende forløb, der tager udgangspunkt i de gode erfaringer fra bl.a. SOSU-forløbet på Produktionsskolen. Det er afgørende, at der etableres et tæt samarbejde mellem FGU-skolen og lokale erhvervsuddannelsesinstitutioner, der sikrer, at vi lever op til målsætningerne om, at 80% af FGU-eleverne skal videre på en erhvervsuddannelse.
  • Særligt fokus på at udvikle indsatser for 10. årgang, der kan fremme deres muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse.Den kommunale ungeindsats skal gøre en forskel for Fredericias unge. Den kommunale ungeindsats skal være med til at finde løsninger på tværs af kommunale forvaltninger til gavn for de unge, der har brug for støtte til at komme videre i uddannelse eller beskæftigelse. Der skal være et særligt fokus på det tværgående samarbejde indadtil og udadtil i Fredericia Kommune, og der skal igangsættes:
  • Fokus på uddannelsesparathed og en tidlig indsats, så endnu flere unge bliver uddannelsesparate i udskolingen og får forudsætningerne til både at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Der skal være et særligt fokus på elevernes uddannelsesparathed og fortsat tilbydes intensive vejledingsforløb og turboforløb for de ikke-uddannelsesparate elever
  •   Kontaktperson-mulighed som kan sikre den unge i de overgange, der er mellem tilbud og uddannelser. Derfor skal der ske en samordning af diverse mentorordninger og kontaktpersonordninger mv. på tværs af kommune og ungdomsuddannelserne.
  • Èn sammenhængende uddannelsesplan til alle unge – som alle fagpersoner omkring den unge kan arbejde ind i og samme med den unge.
  • Øget fokus på ny erhvervsuddannelser til faglærte ledige, når der ønskes et brancheskifte.
  • Udvikling og fastholdelse af uddannelsesvejledning til unge ledige under 30 år og med et særligt fokus på erhvervsuddannelserne.