SAMFUND

Ny viden skal styrke tilbud til børn og voksne med svær overvægt

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Sundhedsstyrelsen har siden efteråret 2016 arbejdet på at indsamle baggrundsinformation og viden, der skal danne grundlag for at udarbejde anbefalinger for 

tilbud om livsstilsintervention til børn og voksne med svær overvægt.

Rapporten ”Evidens for livsstilsinterventioner til børn og voksne med svær overvægt” er tredje og sidste element, der skal bruges i det kommende arbejde med at udvikle anbefalinger for, hvad der bør indgå i tilbud om livsstilsintervention til borgere med svær overvægt.

Rapporten, som er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Institut for Idræt og Ernæring (NEXS) ved Københavns Universitet, er en gennemgang af al tilgængelig viden om livsstilsinterventioner overfor svær overvægt. Gennemgangen viser, at længerevarende interventioner med høj intensitet (sessionernes varighed og antal) giver størst effekt: Hos børn ses effekt i form af vægttab  og forbedret livskvalitet, mens effekten hos voksne er mindsket risiko for at udvikle type 2-diabetes og død.

Rapporten viser også, at effektive interventioner er baseret på en kombination af elementerne: kost, fysisk aktivitet og adfærdsændringsteknik, som fx det at sætte mål, samt en kombination af gruppe- og individbaserede sessioner. For børn er det desuden hensigtsmæssigt at inddrage forældrene.

Rapport: Evidens for livsstilsinterventioner til børn og voksne med svær overvægt. En litteraturgennemgang

”Rapporten har styrket vores vidensgrundlag for at udarbejde de kommende anbefalinger sammen med de udpegede eksperter og aktører. Jeg ser frem til, at vi med de kommende anbefalinger kan bidrage til at sikre ensartede tilbud af høj kvalitet på tværs af landet, så vi i højere grad får nogle tilbud, der kan hjælpe de børn og voksne med svær overvægt, der har brug for det”, siger chefkonsulent Tatjana Hejgaard.

De øvrige to elementer i baggrundsarbejdet er:

Rapporten ”Sygdomsbyrden i Danmark – Risikofaktorer” fra september 2016.
Rapporten beskriver blandt andet, i hvor høj grad svær overvægt belaster dødelighed og middellevetid. Den viser, at borgere med svær overvægt er mere syge end sammenligningsgruppen, men de dør ikke af det. Svær overvægt betyder mange år med sygdom og dårlig trivsel, med et stort træk på sundhedssystemet til følge.
Rapporten er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Statens Institut for Folkesundhed (SIF).

Rapporten ”Kortlægning af livsstilsinterventioner til børn og voksne med svær overvægt i regioner og kommuner” fra januar 2017.
Kortlægningen viser, at stort set alle kommuner har et eller flere tilbud til børn med overvægt, mens det for voksne gælder for 4/5 af kommunerne. Tilbud specifikt målrettet børn med svær overvægt findes i 1/3 af kommunerne, mens tilbud målrettet voksne med svær overvægt kun findes i halvdelen af kommunerne. Alle regioner har indsatser til børn med svær overvægt, mens der stort set ingen tilbud er til voksne med svær overvægt, med mindre de har et BMI≥50 og skal undersøges med henblik på fedmekirurgisk operation. De eksisterende tilbud til børn og voksne med svær overvægt i kommunerne varierer meget i indhold og omfang. Tilbud i regionerne målrettet børn er mere ensartede, men kapaciteten varierer, mens der stort set ingen tilbud er til voksne.
Rapporten er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Statens Institut for Folkesundhed (SIF).

I arbejdet med at udvikle anbefalingerne får Sundhedsstyrelsen hjælp af den nedsatte arbejdsgruppe af eksperter og vil efterfølgende inddrage en bredere faglig følgegruppe med henblik på yderligere kvalificering.

Formålet med den samlede indsats er at sikre ensartede tilbud af høj kvalitet i landets kommuner og regioner.

Anbefalingerne forventes offentliggjort i starten af 2019.

(Kilde : Sundhedsstyrelsen)